Седници|

ДНЕВЕН РЕД

  1. Предлог Одлука за давање во сопственост на машина за чистење на фекална канализација на ЈКП Петровец-Петровец
  2. Предлог Одлука за давање во сопственост на машина-мулчер на ЈКП Петровец-Петровец
  3. Иницијатива за давање на согласност за превземање на водоводен систем во ингеренции и владение на ЈКП Петровец-Петровец

Седницата ќе се одржи на 26.02.2024 година (понеделник) со почеток од 17:30 часот, во просториите на Општина Петровец, во салата за одржување на седници на Совет на Општина Петровец.

ДОПОЛНА НА ДНЕВЕН РЕД

На седницата на Советот на Општина Петровец, одржана на 26.02.2024 година, на предлог на претседателот на Советот, дневниот ред е дополнет со следната точка:

  1. Информација во врска со барањето за доставување на мислење по предметот У. бр. 81/2024 од Уставниот суд

Comments are closed.

Close Search Window