Известувања|

Врз основа на член 62 став 10 од Законот за урбанистичко планирање Општина Петровец го донесува следното:

СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТА

Пред одобрување се става на увид на јавноста УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ вон ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НАМЕНА A4.3 ВРЕМЕН ПРЕСТОЈ – ВИКЕНД КУЌИ на КП 213/2, 213/3 и 213/26 КO Градманци Општина Петровец со објавување на веб страна на Oпштина Петровец во траење од 15 дена по добиен позитивен извештај од стручна ревизија.

Раководител во одд.
Лилјана Величковиќ, диа

ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦ
Градоначалник
Борче Митевски дипл.есс

Урбанистички проектpdf

Comments are closed.

Close Search Window