Известувања|

ПОТВРДА ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА
Предлог Проектна Програма за УП дел од КП бр.175, КО Петровец, Општина Петровец

По даден Предлог Заклучок за одобрување на Предлог Проектна Програма, за УП дел од КП бр.175, КО Петровец, Општина Петровец, изработен од Друштво за просторни и урбанистички планови, инженеринг и др. ТЕПЛАН ДОО Тетово, од Комисијата за урбанизам на Општина Петровец формирана со Решение бр. 08-478 од 23.02.2021 година, заведен под број 09-1158/2 од 26.04.2021 година а согласно член 44 од Законот за урбанистичко планирање („Сл.Весник на РСМ“ бр. 32.2020) Градоначалникот на општина Петровец ја заверува Потврда за одобрената Проектна Програма за разработување на УП за село Петровец за дел од КП бр.175, КО.Петровец, Општина Петровец, за изградба на објекти со намена Г4.1 Затворени складишта за индустриска стока Општина Петровец, изработен од Друштво за просторни и урбанистички планови, инженеринг и др. ТЕПЛАН ДОО Тетово со тех. број 028-010/2021 од април 2021 година.

Потврдаpdf

Comments are closed.

Close Search Window