Седници|

  1. Одлука за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈКП Петровец-Петровец за водоснабдителен систем Катланово, за регулиран период 2022-2024 година
  2. Одлука за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈКП Петровец-Петровец за водоснабдителен систем Бадар, за регулиран период 2022-2024 година
  3. Одлука за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈКП Петровец-Петровец за водоснабдителен систем Блаце, Кожле и Тотинци, за регулиран период 2022-2024 година
  4. Одлука за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈКП Петровец-Петровец, за регулиран период 2022-2024 година
  5. Одлука за утврдување на цена на комунална услуга-снабдување со техничка вода од водоснабдителните системи во Сушица, Горно Коњари, Средно Коњари и Чифлик
  6. Одлука за измена и дополнување на Статутот на ЈКП Петровец
  7. Одлука за давање на согласност на програмата за собирање и транспортирање на комунален цврст отпад од територијата на Општина Петровец за 2022 година
  8. Годишен план за вработување на ООУ Братство Единство – Средно Коњари за 2023 година
  9. Предлог одлука за одредување на надоместок за експропријација на земјиште заради изградба на сервисна улица
  10. Изменување и дополнување на Годишниот план за вработување на Општина Петровец за 2022 година

Седницата ќе се одржи во просториите на Општинското основно училиште Кочо Рацин Петровец.

Comments are closed.

Close Search Window