Објави|

ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦ
ИСПРАВКА НА ОБЈАВА бр.57

објавена во печатени медиуми Вечер, Нова Македонија, Лајм како и Службен весник на РСМ
за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија

Во објава, објавена во печатени медиуми Вечер, Нова Македонија, Лајм како и Службен весник на РСМ за отуѓување на
градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија по пат на електронско јавно наддавање во Општина
Петровец, се врши исправка и тоа:

Во целата објава каде што стои ,,Република Македонија” се менува и гласи:
“Република Северна Македонија”.


Во се друго објавата останува иста.


Оваа исправка на објава ќе биде објавена и на WEB страната на Општина Петровец www.petrovec.gov.mk

КОМИСИЈА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКА
ЗА ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

Исправка на Објава бр.57pdf

Comments are closed.

Close Search Window