Седници|

 1. Квартален извештај за извршување на Буџетот за четвртиот квартал од 2021 година
 2. Завршна сметка на Буџетот на Општина Петровец за 2021 година
 3. Изменување и дополнување на Буџетот на Општина Петровец за 2022 година
 4. Изменување и дополнување на Годишниот план за вработување на Општина Петровец за 2022 година
 5. Разрешување и именување на член на Управен одбор на ЈКП Петровец
 6. Превземање на постоечки локален водоводен систем во н.м Брезица во надлежност на Општина Петровец
 7. Превземање на обврската од Општина Петровец за плаќање на надоместок за одводнување на земјиште од индивидуални физички лица кон АД Водостопанство на РМ-Скопје
 8. Предлог Одлука за донесување на Урбанистички проект за изградба на објекти со основна класа на намена Г2-лесна преработувачка и незагадувачка индустрија на ГП 3.12А-Блок 3 од УПВНМ Ќојлија, мултифункционална зона, КО Ќојлија, Општина Петровец
 9. Предлог одлука за одредување на надоместок за експропријација на земјиште заради изградба на сервисна улица
 10. Предлог Одлука за изменување и дополнување на Годишна програма за финансирање на урбанистички планови на подрачјето на Општина Петровец за 2022 година
 11. Предлог Одлука за определување на имиња на улици во н.м Средно Коњари, Општина Петровец
 12. Барање од ФК Долно Коњари за доделување на финансиски средства
 13. Барање од ФК Ржаничино за доделување на финансиски средства
 14. Советнички прашања

Седницата ќе се одржи во просториите на Општинското основно училиште Кочо Рацин Петровец.

Comments are closed.

Close Search Window