Седници|

ДНЕВЕН РЕД

 1. Предлог Одлука за дополна на Програмата за изработка на урбанистички планови на подрчјето на Општина Петровец за 2020 г.
 2. Предлог Одлука за давање мислење-согласност на Програмата за научно рекреативни екскурзии и излети на О.О.У. Кочо Рацин Петровец за 2020/2021 г.
 3. Предлог Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување на О.О.У. Кочо Рацин Петровец за 2021 г.
 4. Предлог Одлука за давање согласност на Извештајот за реализација на Годишната програма за работа на О.О.У. Братство Единство Средно Коњари за 2019/2020.
 5. Предлог Одлука за давање согласност на Годишната програма на О.О.У. Братство Единство Средно Коњари за 2020/2021.
 6. Предлог Одлука за давање мислење-согласност на Програмата за научно рекреативни екскурзии и излети на О.О.У. Братство Единство, Средно Коњари за 2020/2021 г.
 7. Предлог Одлука за давање согласност на Одлуката за усвојување на Годишниот извештај за 2019/2020 г. на Ј.О.У.Д. Детска градинака Авионче Петровец.
 8. Предлог Одлука за давање согласност на Одлуката за усвојување на Годишната програма за 2020/2021 г. на Ј.О.У.Д. Детска градинака Авионче Петровец.
 9. Предлог Одлука за давање согласност на Одлуката за усвојување на зголемен односно намален број на деца за 2020/2021 г. на Ј.О.У.Д. Детска градинака Авионче Петровец.
 10. Предлог Одлука за давање согласност на Одлуката за усвојување на работното време за 2020/2021 г. на Ј.О.У.Д. Детска градинака Авионче Петровец.
 11. Предлог Одлука за давање согласност на Одлуката за усвојување на Планот за вработување на 2021 г. на Ј.О.У.Д. Детска градинака Авионче Петровец.
 12. Предлог Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување на О.О.У. Кочо Рацин Петровец за 2021 г.
 13. Предлог Одлука за донесување на Општ акт за с. Кожле, Општина Петровец за кое нема урбанистички план.

Седницата ќе се одржи во просториите на О.О.У. Кочо Рацин Петровец во конференциската сала.

Comments are closed.

Close Search Window