Седници|

ДНЕВЕН РЕД

 1. Предлог буџетски календар на Општина Петровец за 2020 г.
 2. Предлог Програма за одржување јавна чистота на подрачјето на Општина Петровец за 2020 г.
 3. Програма за активностите на Општина Петровец во областа на културата за 2020 г.
 4. Програма за активностите на Општина Петровец во областа на спортот за 2020 г.
 5. Програма за чистење на снег во зимски услови на подрачјето на Општина Петровец за 2020 г.
 6. Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Петровец за 2020 г.
 7. Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локални патишта, улици и тротоари и партерно уредување на територијата на општина Петровец за 2020 г.
 8. Програма за јавно осветлување на подрачјето на општина Петровец за 2020 г.
 9. Предлог Одлука за прифаќање на иницијатива за изменување и доплнување на УПВНМ МФ3 Блок 2 Ќојлија Општина Петровец.
 10. Предлог Одлука за давање на помош по Барање на М.З. Огњанци.
 11. Предлог Одлука за превземање на обврските за плаќање нав воден надоместок за одводнување на индивидуални физички лица водокорисници за 2019 г.
 12. Извештај за реализација на Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локални патишта и улици на подрачјето на Општина Петровец за 2019 г.

Седницата ќе се одржи во просториите на О.О.У. Кочо Рацин Петровец во наставничката канцеларија.

Comments are closed.

Close Search Window