Седници|

  1. Предлог Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Петровец за 2023 година
  2. Предлог Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локални патишта, улици и тротоари и партерно уредување на територијата на Општина Петровец за 2023 година
  3. Предлог Програма за работа во областа на располагање со градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на Општина Петровец за 2023 година
  4. Предлог Програмата за изградба, реконструкција и одржување на јавното осветлување на територијата на Општина Петровец за 2023 година
  5. Предлог Програмата за чистење на снег во зимски услови на територијата на Општина Петровец за 2023 година
  6. Предлог Буџет на Општина Петровец за 2023 година
  7. Предлог Одлука за извршување на Буџет на Општина Петровец за 2023 година
  8. Предлог Одлука за утврдување на вредност на бодот за платите на административните службеници за 2023 година
  9. Предлог Буџетски календар на Општина Петровец за 2023 година

Седницата ќе се одржи на 27.12.2022 година (вторник) со почеток во 17.30 часот, во просториите на Општинското основно училиште Кочо Рацин Петровец.

Comments are closed.

Close Search Window