Седници|

  1. Предлог Одлука за усвојување на Годишен извештај за работата на ООУ Братство Единство-с. Средно Коњари за учебната 2021/2022 година
  2. Предлог Одлука за согласност на Годишна програма за ученички екскурзии и излети на ООУ Братство Единство-с. Средно Коњари за учебната 2022/2023 година
  3. Предлог Одлука за согласност на Годишна програма за работа на ООУ Братство Единство-с. Средно Коњари за учебната 2022/2023 година
  4. Предлог Одлука за согласност на Изменувањето и дополнувањето на Годишниот план за вработување на ЈКП Петровец – Петровец за 2022 година
  5. Предлог Одлука за согласност на Годишен план за вработување на ЈКП Петровец – Петровец за 2023 година
  6. Предлог одлука за одредување на надоместок за експропријација на земјиште, сопственост на физичко лице, заради изградба на сервисна улица во мултифункционална зона Ќојлија
  7. Барање од ФК Петровец за доделување на донација
  8. Барање од ФК БВК Коњаре за доделување на донација
  9. Разгледување на предлог за донесување на одлука за еднократна годишна парична помош за лицата со попреченост во Општина Петровец

Седницата ќе се одржи во просториите на Општинското основно училиште Кочо Рацин Петровец.

Comments are closed.

Close Search Window