Идни Проекти

Изградба на нова детска градинка во нм Петровец

Изградба на нова детска градинка во нм Петровец

 

Изградба на втората фаза од системот за фекална канализација во нм Катланово и прва фаза на фекална канализација во нм Петровец

Изградба на втората фаза од системот за фекална канализација во нм Катланово и прва фаза на фекална канализација во нм Петровец

 

Втората фаза од проектот за изградба на системот за контрола и за третман на отпадни води во нм Петровец

Втората фаза од проектот за изградба на системот за контрола и за третман на отпадни води во нм Петровец

 

Изградбата на инфраструктурата во индустриската зона Ржаничино и индустриската зона Долно Коњари

Изградбата на инфраструктурата во индустриската зона Ржаничино  и индустриската зона Долно Коњари

 

Проект за Голф Терени

golf2Општина Петровец економски, правно и технички располага со 120 Ха земјиште, на кое може да се изгради и да функционира Голф терени. Со ова земјиште во сопственост на Република Македонија располага Општина Петровец, истото е комплетно инфраструктурно поврзано и урбанистички-комунално може да се подготви за планираната инвестиција.