Постојани Комисии при Совет на Општина Петровец

1. КОМИСИЈА ЗА ОДНОСИ МЕЃУ ЗАЕДНИЦИТЕ
 
 •     Комисијата ја сочинуваат по (1) еден претставник на заедниците кои се застапени во Општината, со мандат од (4) четири години.
 
 
 
2. СОВЕТ ЗА ЗАШТИТА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ
 
 •     Советот за заштита на потрошувачите е составен од 10 членови, претставници на поголемите групи на корисници на јавните услуги во општината.
 
 
 
Советот ги образува следните постојани комисии:
 
 •     Комисија за прашања на верификација, избори и именувања
 •     Комисија за финансии и локален економски развој
 •     Комисија за планирање и уредување на просторот и заштита на животната средина и природата
 •     Комисија за комунални работи и сообраќај
 •     Комисија за јавни дејности
 •     Комисија за полова рамноправност
 •     Комисија за изготвување на програма за работа на советот
 •     Комисија за земјоделие
 •     Комисија за прописи
 •     Статутарно правна комисија 
 

Советот може да образува и други постојани комисии и други работни тела на советот, чиј состав и делокруг се определува со актот за нивното формирање. 

Share