Седници

  • Комисијата работи на седници.
  • Седниците ги свикува и со нив раководи претседателот на Комисијата.
  • Комисијата може да работи ако на седницата присуствуваат мнозинството од вкупниот број членови на Комисијата.
  • Комисијата одлучува со мнозинството од вкупниот број членови на Комисијата.
  • На седниците на Комисијата може да присуствуваат и учествуваат во работата, градоначалникот на Општината и претседателот на Советот, без право на одлучување. 

Досегашни седници на Советот на општината....(преземи документ)

Share