Одделение за уОдделение за урбанизам, комунални дејности и заштита на животна средина и Комисија за спроведување на постапка по пат на јавно наддавање

  • Панче Ковачев - Раководител на одделение

  • Блаже Арсовски - Соработник за уредување на градежно земјиште

  • Анка Нацевска - Самостоен референт, документарист и архива

  • Николина Стевковска - Соработник за урбанизам и одговорен во комисија за спроведување на постапки по пат на јавно наддавање

Контакт:

02/2581 285

Share