Образование

Две (2) Централни основни училишта:

 

• ,,Кочо Рацин,, - Петровец, со  2 (две) подрачни училишта во населено место Катланово и населено место Огњанци:

- вкупно: 749 ученици (од 1 до 8 одделение - 682, паралелки - 33; забавишни групи – 67);

- настава во училиштето: македонски јазик.

• ,,Братство Единство,, - Средно Коњари, со 3 (три) подрачни училишта во село Долно Коњари, село Горно Коњари и село Сушица

- вкупно: 359 ученици (од 1 до 8 одделение - 327, паралелки - 20; забавишни групи - 32, паралелки - 2);

- настава во училиштето: македонски јазик и албански јазик.

Бруто и нето стапка на упис во основното образование, 2002

• Бруто упис - 102.7 %;

• Нето упис - 100.2 %.

 

Специјални основни училишта, паралелки ученици и наставници:

• 1 (една) паралелка/деца со посебни потреби (паралелка од У.С.П. ,,Иднина,, - Скопје), со 7 ученици.

 

Share