Природни ресури

Територијата на Општина Петровец, според рељефот и конфигурацијата на теренот е рамничарско-ридска со вкупна површина од 198,86 км.2 и се вбројува во средни по големина на простор општини во Република Македонија.

Вкупната аграрна површина изнесува 18 619 хектари од кои:

• Обработливо земјиште - 7 309 хектари;

• Пасишта - 5 438 хектари;

• Шуми - 5 911 хектари.

Водни ресурси:

• Река Вардар, во должина од 14 км и како гранична линија со Општина Зелениково;

• Река Пчиња, во должина од 25 км.


Највисок врв:

Село Дивље, врв Венец - 853 метри надморска височина.

 

 

Share