Администрирање на приходи и даноци

  • Габриела Николовска - Самостоен референт за утврдување даночна основа
  • Марија Тргачевска - помлад референт за помош на работни тела
  • Ленче Петрова - Виш референт за водење регистри на имот
  • Бошко Дилберовски - одговорно лице за административно технички персонал

Контакт:

02/ 2652 239 - Лок.17

Share