СПРОВЕДЕНА АКЦИЈАТА ,,САДНИЦА +,, ВО УЧИЛИШТАТА ВО ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦ

There are no translations available.

Во двете централни и сите подрачни училишта на територијата на Општина Петровец како

и во детската градинка во населено место Петровец , денес - 18.04.2016 година, се

спроведе акијата ,,САДНИЦА + ,,пролет 2016. Идејата на оваа акција е секој ученик лично

преку сопствено искуство да се почувствува одговорен поради доверената задача која

повратно би ја оправдал како и да се поттикне индивидуалната одговорност.Проектот има

едукативна и еколошка функција се со цел развивање на еко-свеста,еко патриотизмот и

еко-културата,постигнато со дружење,заедништво и полезна социјализација која

повторно би ги привлекла младите да се дружат поради некоја повисока заедничка цел.

1

2

3

4

unspecified

unspecified2

unspecified3

unspecified4

Share