ЈКП Петровец - Општина Петровец

Програма за чистење на јавни сообраќајници - Стр.1 Стр.2 Стр.3 Стр.4

Програма за одржување на улично осветлување - Стр.1 Стр.2 Стр.3

Програма за озеленување - Стр.1 Стр.2 Стр.3 Стр.4

Програма за собирање и транспорт на цврст отпад - Стр.1 Стр.2 Стр.3

Одлука за утврдување на цена на комунални услуги


Share